14.5.05

WYD IW FFYCIN BYLIF IT...

I chi sydd ddim yn gwybod am be dwi'n hefru, darllenwch y blogiad cynt.

Mae o'n ol. Ma'r ffycar digywilydd yn ol. Yno roeddwn i'n trafod hyn a'r llall efo Sion Bob, a dyma Sionyn yn sbio tua'r nenfwd, gan ddatgan "be di hwnna?"

A thua'r nenfwd aeth fy llygaid innau. O swit jisys. Fanno roedd, yn hongian oddi ar y to, yn gwenu fel giat.

NEWSFLASH: Newydd fod yn ymchwilio, a dwi'n eitha sicr mai nid hornet oedd o, ond rhyw fath o chwilen. Edrych yn beryglus carniforys.

Mi ddeliais a'r gwalch yma dipyn yn ddewrach na neithiwr - boddais o mewn shaving foam,lluchio'r slwj i'r bin, yna rhoi mwy o shaving ar ben y slwj, cyn mynd a'r bin yn ddigon pell o fy ystafell. Mae unrhyw honiadau gan Sion Bob fy mod wedi troi i mewn i gibbering wreck agos at ddagrau yn gretli egsajyretud. Mi wnes i actio'n wrol iawn, a dwi'n falch ohonaf fy hun. Dwi ddim am gysgu heno achos dwi ofn mynd 'nol i'n stafell...

Wrth gwrs, y penbleth mawr sydd wedi codi o hyn yw ai yr un un oedd o? Os nage, yna mae na ddau, ac os oes dau, mae mwy. Os ia, yna mae'n golygu fod y basdad yn hel-bent ar fy lladd i. Anhebyg iawn yw mai'r un un ydio, gan i sglyfath neithiwr gael swadan go hegar efo slipar, cyn cael ei luchio bedwar storey lawr tua'r ddaear. Felly, mae'n ddrwg gen i ddweud, mae yna fwy. Bownd o fod. Dwi'n ded.

13.5.05

Tactical Warfare am 2 y bore

Ychydig funudau cyn taro hanner nos ar ddydd Gwener y 13eg, roedd rhyw swn metalig, od a sinistr yn drybowndian allan o rywle pob hyn a hyn. Yno yr o'n i, yn gwylio ffilm eitha ffycin gachu ar BBC1, yn gorwedd yn fy ngwely, mygyn yn fy ngheg a neb arall yn y 'stafell. Neu felly y tybiwn.

Ar drawiad hanner nos, gan arwyddo dyfodiad y trydydd ar ddeg, clywais y swn dieflig eto, a sylweddolais "gwd lord, y mae'n tarddu o'r bin!". Yn betrus, llwyddodd fy nwydroed i ddarganfod y llawr, a sleifias yn nes at y bin, gan daro cipolwg nerfus i'w grombil. Yno, yn goc i gyd, yr oedd y basdad trychfil mwya welais i erioed. Hornet, mi dybiaf. Eiliad cyn i wastraff fy swper lenwi fy nhrons, cliriodd fy mhen, a gwawriodd yn araf fod rhyfel o'm blaen.

Ar yr eiliad honno, fel yr oeddwn yn prysur sylweddoli'r ymrwymiad a'm gwynebai, cododd y bwystfil gan hofran yn ddigwylidd o flaen fy llygaid llawn ofn, cyn plymio megis onion bhaji'r nos sadwrn am y llawr. Yno'r oedd. Yn llonydd. Dim smic.

Erbyn hyn, yn ddigon naturiol, roeddwn i wedi cilio i'r gornel wedi lapio yn fy nghwilt ac yn gwichian ac udo megis croten ysgol. Ond wrth ei weld yn llonydd, lenwodd fy mron a dewrder, a thaflais y cwilt tuag at y sglyfath. Ha! Trapped! Victory to the fat man!! Gadwais y cwilt am ei ben, a mynd i gysgu efo'r cwilt sbar (wel, ddim cwilt sbar fel y cyfryw, ond cwilt ar fenthyciad gan Bambi am fod rhywun wedi penderfynu y basa bachu fy nghwilt i'n syniad doniol. Mi r'on i wedi cael fy nghwilt i'n ol erbyn, fodd bynnag)

A dyma fi'n ol i fy ngwely, rowlio mygyn arall, a tharo fy llygaid yn ol ar y ffilm. Splendid. Popeth yn gret am rhyw hanner awr, dri chwarter.

Mmmm... pendwmpian... hyfryd... bawd yn fy ngheg... llithro i ddyfnderoedd cwsg... coes yn cosi...dechrau breuddwydio... y cosi'n symud i fyny fy nghoes...dim breuddwyd... WAAAAAARGH
Y BASDAD MYDDYRFFYCIN HORNET.

"This ain't over, fatty" meddai'r cawr.

Digon tebyg i'r un cynt oedd y frwydr a ddilynodd, ond y tro yma llwyddodd y cont i fynd tu mewn i'r lampshade, gan daflu cysgod enfawr ar y waliau. Gwichiais. Roedd ei golyn tua troedfedd, a dau gorn uffernol am ei ben. Wedi tipyn, fodd bynnag, fe aeth yn ol am y llawr, ac wedi i mi stopio beichio crio, taflais y cwilt ato eto, a'r tro yma ro'n i'n berffaith bendant fod y diawl yn hollol sownd. Nol i'r gwely a fi.

Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz (roedd o'n swn lot gwaeth na rhyw bzzz bach gwantan, ond dwi'n diodda, a ma'n anodd iawn meddwl yn glir)

Poppycock! Roedd o wedi dianc. Eto. Yn amlwg, roedd y trychfil yn berchgen gallu ymennyddol aruthrol, a rhaid oedd i minnau glirio fy mhen unwaith rhagor a sleifio o fy lloches yn y gornel. I lawr a'r bwbach.

Gyda hunan-hyder a digywilydd-dra a ddylai fod yn anghyfreithlonl i unrhyw un heblaw Hefin Argraig, glaniodd y gwalch ar fy ngwely. Fy ngwely i. Fi. Dyna'r hoelen olaf, roedd hyn yn bersonol. Os y collwn i'n awr, yna collwn holl sylfaen fy modolaeth. Y cwilt ddefnyddais fel arf unwaith eto, ond bellach, roeddwn i wedi dysgu meddwl o flaen llaw. Roedd y cythraul yno, ar fy ngwely, o dan y cwilt, ac mi wyddwn yn union beth i'w wneud. Gyda esmwythdra a fuasai'n gwneud i Disco Stu wingo a chenfigen, chwipiodd fy llaw chwith y cwilt o'r neilltu, ac wedi hanner eiliad o edrych i fyw llygaid ein gilydd, gwyddai'r Hornet fod y dyn gorau wedi ennill, ac i lawr a'r sliper yn fy llaw dde. Thymp. Perffaith. Dim gormod o bwer fel bod caserol hornet ar fy ngwely braf, ond digon i roi diwedd ar y gwalch.

Ffycin sgeri, dwi'n deu' tha chi.